Ubezpieczenie od koszt贸w rezygnacji z imprezy

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych szczeg贸艂owo wymienionych w OWU, niezale偶nych od Ubezpieczonego.

Jaka jest suma ubezpieczenia?

Sum臋 ubezpieczenia koszt贸w rezygnacji z podr贸偶y lub jej przerwania stanowi cena wskazana w umowie zwi膮zanej z podro偶膮. Sum臋 ubezpieczenia z tytu艂u rezygnacji z biletu stanowi cena biletu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  • Koszt贸w rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa z przyczyn innych ni偶 wskazane w OWU.
  • Koszt贸w  rezygnacji  z  imprezy  turystycznej  lub  jej  przerwania,  niewliczonych w cen臋 imprezy.

Kiedy mo偶na si臋 ubezpieczy膰?

Umowa ubezpieczenia mo偶e by膰 zawarta najp贸藕niej 30 dni przed dat膮 planowanego wyjazdu, a je偶eli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, umowa ubezpieczenia mo偶e by膰 zawarta wy艂膮cznie w dniu zawarcia umowy zwi膮zanej z podr贸偶膮 lub w dniu wp艂aty ca艂o艣ci lub pierwszej cz臋艣ci 艣rodk贸w finansowych z tytu艂u umowy zwi膮zanej z podr贸偶膮, w zale偶no艣ci od tego, kt贸ry z tych dni przypada wcze艣niej, jednak偶e w 偶adnym wypadku umowa ubezpieczenia nie mo偶e by膰 zawarta p贸藕niej ni偶 7 dni przed dat膮 planowanego wyjazdu.

Ile wyniesie sk艂adka za polis臋?

Sk艂adka liczona procentowo od 艂膮cznej ceny imprezy turystycznej – 3% (z uwzgl臋dnieniem chor贸b przewlek艂ych u Ubezpieczonego i/lub os贸b bliskich + 100%). Ochrona jest do ostatniego dnia podr贸偶y.

Co w przypadku zachorowania na COVID?

W zakresie ochrony jest r贸wnie偶 uwzgl臋dnione ewentualne zachorowania na COVID.
Ochrony natomiast nie b臋dzie, je艣li by Ubezpieczonego dotyczy艂a sama profilaktyczna kwarantanna, bez zachorowania.

Jakie informacj臋 s膮 potrzebne do wystawienia polisy?

Do wystawienia polisy  niezb臋dne jest podanie danych:

  • imi臋, nazwisko,dat臋 urodzenia uczestnik贸w
  • cen臋 wycieczki na osob臋
  • termin wyjazdu oraz powrotu
  • dat臋 podpisania umowy lub wp艂aty zaliczki (w zale偶no艣ci co mia艂o pierwsze miejsce)
  • inf. czy uwzgl臋dnia膰 „choroby przewlek艂e

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia s膮 wynikaj膮ce z umowy zwi膮zanej z podr贸偶膮:

1) koszty rezygnacji z podr贸偶y lub
2) koszty rezygnacji z podr贸偶y lub jej przerwania, lub
3) koszty rezygnacji z biletu z przyczyn losowych wymienionych w ust. 2, niezale偶nych od Ubezpieczonego.

2. Towarzystwo zwraca koszty rezygnacji z podr贸偶y lub przerwania podr贸偶y albo koszty rezygnacji z biletu jedynie wtedy, gdy wynikaj膮 one z nast臋puj膮cych powod贸w:

1) nieszcz臋艣liwy wypadek lub nag艂e zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y, nierokuj膮ce wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo maj膮ce miejsce w czasie podr贸偶y;
2) komplikacje zwi膮zane z ci膮偶膮 Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, z zastrze偶eniem 搂 6 ust. 2 pkt 1);
3) zgon Ubezpieczonego, r贸wnie偶 w nast臋pstwie choroby przewlek艂ej, psychicznej lub nowotworowej, nawet je偶eli odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa nie zosta艂a rozszerzona o to zdarzenie;

4) zgon osoby bliskiej lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y, kt贸ry mia艂 miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzaj膮cych termin planowanego wyjazdu;

5) nast臋puj膮ce powa偶ne zdarzenie losowe zaistnia艂e w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzaj膮cych dat臋 planowanego wyjazdu, wymagaj膮ce obecno艣ci Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: w艂amanie do mieszkania, po偶ar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trz臋sienie ziemi, zapadanie lub osuwanie si臋 ziemi, pow贸d藕, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpo艣rednie uderzenie pioruna;

6) udokumentowana kradzie偶 dokument贸w niezb臋dnych w podr贸偶y Ubezpieczonego lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), pope艂niona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzaj膮cych dat臋 planowanego wyjazdu;

7) kradzie偶, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub po偶aru pojazdu nale偶膮cego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, kt贸re wymagaj膮 czynno艣ci administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powy偶sze zdarzenia zasz艂y w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzaj膮cych dat臋 planowanego wyjazdu;

8) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y wezwania do obowi膮zkowego stawienia si臋 przed s膮dem przypadaj膮cego na czas planowanej podr贸偶y;

9) wyznaczenie przez szko艂臋 lub uczelni臋 wy偶sz膮 daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub wsp贸艂uczestnikowi podr贸偶y, przypadaj膮cego na okres trwania podr贸偶y, warunkuj膮cego kontynuacj臋 nauki;

10) bezwarunkowe wezwanie przez w艂adze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, kt贸re zosta艂o dor臋czone Ubezpieczonemu lub wsp贸艂uczestnikowi podr贸偶y w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y w czasie trwania podr贸偶y;

11) poniesienie szkody w wyniku kradzie偶y z w艂amaniem, rabunku lub po偶aru w zak艂adzie pracy, w kt贸rym Ubezpieczony jest pracodawc膮, wymagaj膮cej jego obecno艣ci w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzaj膮cych dat臋 planowanego wyjazdu;

12) wyznaczenie przez pracodawc臋 daty rozpocz臋cia pracy przez Ubezpieczonego lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y, przypadaj膮cej w czasie podr贸偶y, je艣li w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub wsp贸艂uczestnik podr贸偶y by艂 zarejestrowany w urz臋dzie pracy jako bezrobotny i nie zna艂 daty rozpocz臋cia pracy;

13) utrata pracy przez Ubezpieczonego lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawc臋 umowy o prac臋 zawartej na czas nieokre艣lony lub okre艣lony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegaj膮 przypadki wypowiedzenia umowy o prac臋 z winy pracownika);

14) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub wsp贸艂uczestnikowi podr贸偶y terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwa艂 na wyznaczenie takiego terminu i otrzyma艂 powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywaj膮cym si臋 z czasem planowanej podr贸偶y.

Co nie wchodzi w zakres ubezpieczenia?

Wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci Towarzystwa

1. Towarzystwo nie odpowiada za szkody powsta艂e wskutek umy艣lnego dzia艂ania Ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub zaniechania dzia艂ania przez Ubezpieczonego lub osob臋 blisk膮, jak te偶 za szkody powsta艂e wskutek ra偶膮cego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba 偶e zap艂ata 艣wiadczenia w danych okoliczno艣ciach odpowiada wzgl臋dom s艂uszno艣ci.

2. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 Towarzystwa nie s膮 obj臋te zdarzenia powsta艂e w wyniku:

1) dzia艂a艅 wojennych, akt贸w terroryzmu, stanu wojennego, stanu wyj膮tkowego lub udzia艂u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dr贸g i b贸jkach; nie podlegaj膮 ochronie Towarzystwa r贸wnie偶 wypadki spowodowane broni膮 atomow膮, biologiczn膮 i chemiczn膮;
2) uczestnictwa Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y w zak艂adach;
3) alkoholizmu Ubezpieczonego oraz jego skutk贸w;
4) znajdowania si臋 Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y w stanie po spo偶yciu alkoholu, przekraczaj膮cym dopuszczalne normy spo偶ycia zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, za偶ywania przez nich narkotyk贸w, lek贸w lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnie艅 albo usi艂owania lub pope艂nienia przest臋pstwa;
5) wypadku lotniczego, kt贸ry zdarzy艂 si臋 w czasie przebywania Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y na pok艂adzie samolotu innego ni偶 przewo藕nika lotniczego w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lotniczego;
6) pe艂nienia przez Ubezpieczonego, osob臋 blisk膮 lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y czynnej s艂u偶by w si艂ach zbrojnych;
7) samob贸jstwa lub usi艂owania pope艂nienia samob贸jstwa, dokonania samookaleczenia przez Ubezpieczonego, osob臋 blisk膮 lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y.

3.Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci r贸wnie偶 w przypadku poinformowania organizatora podr贸偶y lub przewo藕nika o rezygnacji z podr贸偶y lub przerwaniu podr贸偶y albo rezygnacji z biletu i przyczynach tego w terminie p贸藕niejszym ni偶 2 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniaj膮cego tak膮 rezygnacj臋 lub przerwanie.

4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli rezygnacja z podr贸偶y lub przerwanie podr贸偶y albo rezygnacja z biletu ma zwi膮zek z:

1) porodem, kt贸ry nast膮pi艂 po 32. tygodniu ci膮偶y;
2) wadami wrodzonymi;
3) badaniami lekarskimi niewynikaj膮cymi z nag艂ej potrzeby;
4) zaniedbaniem otrzymania w艂a艣ciwych szczepie艅 ochronnych przed wyjazdem;
5) nast臋pstwem choroby przewlek艂ej, psychicznej lub nowotworowej, stwierdzonej u Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub wsp贸艂uczestnika podr贸偶y przed zawarciem umowy ubezpieczenia, z zastrze偶eniem 搂 3 ust. 2 pkt 3) oraz 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 rozszerzenia odpowiedzialno艣ci Towarzystwa o te zdarzenia, pod warunkiem op艂acenia dodatkowej sk艂adki.

5.Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli wyp艂ata 艣wiadczenia lub 艣wiadczenie us艂ugi wynikaj膮cej z umowy ubezpieczenia mog艂yby narazi膰 Towarzystwo na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikaj膮ce z rezolucji Organizacji Narod贸w Zjednoczonych lub na jakiekolwiek sankcje handlowe lub gospodarcze wynikaj膮ce z prawa Unii Europejskiej, Zjednoczonego Kr贸lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii P贸艂nocnej, Stan贸w Zjednoczonych Ameryki lub Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachorowanie na COVID i izolacja/kwarantanna:

W zakresie ochrony jest uwzgl臋dnione ewentualne zachorowania na COVID (jest ono traktowane jak ka偶de inne zachorowanie). Ochrony natomiast nie b臋dzie, je艣li by Ubezpieczonego dotyczy艂a sama profilaktyczna kwarantanna, bez zachorowania. Je偶eli jest tylko sam test przesiewowy i izolacja 鈥 takie ryzyko nie jest obj臋te ochrona ubezpieczeniow膮, gdy偶 nie spe艂nia definicji nag艂ego zachorowania.

Dokumenty

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz agenta ubezpieczeniowego
O informacje dot. praw konsumenta
Ubezpieczenie rezygnacji z podrozy – PID – 21.03.2020.pdf
Ubezpieczenie rezygnacji z podrozy – OWU – 21.03.2020
Informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz agenta ubezpieczeniowego
O informacje dot. praw konsumenta
Ubezpieczenie rezygnacji z podro偶y Karta Podr贸偶y
Ubezpieczenie rezygnacji z podrozy OWU – UNIQA